הזמנה לישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 72 ביום 14במרץ 2023