הזמנה וסדר יום לישיבת מועצה מן המניין מס' 64


./uploads/n/1655707207.9927.pdf

 

נספח תרומה הרב בטיטו