הזמנה לישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 55


הזמנה לישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 55

על סדר היום :

  1. אישור גב' איילת נהרי עובד לתפקיד גזברית המועצה
  1. הנחות חובה - מצ"ב ./uploads/n/1646141867.2285.pdf
  1. תבר סימוני כבישים והתקני בטיחות- מצ"ב ./uploads/n/1646141956.3134.pdf
  1. תב"ר הקמת גינה קהילתית בתבור ./uploads/n/1646142755.9126.pdf
  1. תב"ר להקמת גן חדשני -./uploads/n/1646142861.6870.pdf   /uploads/n/1646142959.9630.pdf
  1. קול קורא GIS והגשת קולות קוראים -./uploads/n/1646142903.4351.pdf

מערך הדיגיטל הלאומי, מטה ישראל דיגיטאלית- 250,000 ₪