הזמנה לישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 52 בנושא אישור תקציב המועצה לשנת 2022