הזמנה וסדר יום לישיבת מועצה שלא מן המניין מס" 37

הזמנה וסדר יום לישיבת מועצה שלא מן המניין מס" 37