הזמנה וסדר יום לישיבת מועצה שלא מן המניין מס" 36

הזמנה וסדר יום לישיבת מועצה שלא מן המניין מס" 36