הזמנה וסדר יום לישיבת מועצה שלא מן המניין מס" 35

הזמנה וסדר יום לישיבת מועצה שלא מן המניין מס" 35