הזמנה וסדר יום לישיבת מועצה מן המניין מס" 34

הזמנה וסדר יום לישיבת מועצה מן המניין מס" 34