הזמנה וסדר יום לישיבת מועצה שלא מן המניין מס" 33

הזמנה וסדר יום לישיבת מועצה שלא מן המניין מס" 33