פרטי המבקש/ים:

הערות:
הערות: * שדה חובה
1. טופס זה אינו מהווה אישור רישיון עסק. 2. אישור בגין הגשת הבקשה תינתן לאחר תשלום אגרת הרישוי. 3. אין בהגשת הבקשה משום התחייבות של רשות הרישוי למתן רישיון עסק ו/או אישור הבקשה. 4. אין החזר אגרה לבקשות שלא יאושרו.

חתימת המבקשים:

הנני מאשר שקראתי את הערות הנ"ל ומצהיר כי הפרטים הרשומים לעיל הינם נכונים ואין בהם העלמת עובדה מהותית ו/או חשובה כל שהיא.

______________________________
_____________________________
Browser not supported
_____________________________

לשימוש משרדי

אני, מהנדס/ת הרשות, מאשר/ת בזאת כי נשוא הבקשה תואם את דיני הבניה ביו"ש, לרבות קיום דרישות/תכניות/שימוש חורג וקיום היתר כדין.

__________________________
Browser not supported
___________________________
________________________
Browser not supported
_________________________