השלבים לקבלת רישוי עסק 

שלב א: מידע מוקדם והכנת מסמכי הבקשה
שלב ב: הגשת הבקשה ותשלום אגרה
שלב ג: בחינת הבקשה
שלב ד: העברת הבקשה לגורמי ונותני האישור
שלב ה: בחינת הזכאות לרישיון / היתר זמני / היתר מזורז
שלב ו: הנפקת רישיון עסק / היתר זמני / היתר מזורז 

 

שלב א' – מידע מוקדם והכנת מסמכי הבקשה

:לצורך קבלת המידע המוקדם נדרש להכין

 1.  כתובת מדויקת של העסק, וכל פרט אחר שיכול לסייע באיתור העסק.
 2. מידע מלא אודות מגיש הבקשה, כגון: מספר חברה/ ע.מ, מספר, טלפון נייד וכדו', פירוט העיסוקים המבוקשים לקיום בעסק, שטח ומבנה העסק.

לידיעתך!

חוזה לשכירות עסק מהווה התחייבות כובלת ולכן רצוי מאד לבצע בירור מקדים בטרם חתימה על חוזה ו/או כל צעד בעלת משמעות כלכלית.

מומלץ לערוך בדיקה מקדימה במחלקת הנדסה של המועצה, את מצב התאמתו לדיני תכנון ובניה, באם ניתן להקים עסק כמבוקש בכתובת הנ"ל ובאם לא קיימות חריגות בנייה ולהצטייד בהעתק של היתר הבניה.

 

במידע המוקדם ניתן לקבל

 1. הגדרת סוג העסק המבוקש, עפ"י צו רישוי עסקים.
 2. מדיניות רישוי והנחיות ייחודיות על פי סוג העסק ומיקומו.
 3. פרטים על גורמי ונתוני הרישוי הנדרשים לאשר את העסק.
 4. מסמכים נדרשים להגשת הבקשה לרישיון כגון תכניות עסק, מפה מצבית, תרשים סביבה, מסמכים וטפסים רלוונטיים.
 5. על מנת לבחון היטב את היתכנות קיום העסק קיימת אפשרות להגיש בקשה לקבלת חוות דעת מקדמית מהרשות המקומית ואו מנותני האישור.
  הבקשה כרוכה בתשלום אגרה ובהגשה טפסים ותוכניות בהתאם לחוק

 

שלב ב' – הגשת הבקשה ותשלום אגרה​​

על המבקש להגיש ליחידה לרישוי עסקים שברשות המקומית בקשה לקבלת רישיון עסק על גבי 

טופס 2 רישוי עסקים 

הבקשה תכלול:
מסמכים נלווים שפורטו בחוק, כמו תרשים סביבת העסק, מפה מצבית ותוכנית העסק (הנדסית) חתומה על ידי בעל מקצוע מוסמך (מהנדס או אדריכל הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים / הנדסאי בהתאם לתוספת 1 בתקנות המהנדסים והאדריכלים, התשכ"ז), וכן אישור לתשלום אגרה.
האגרות הקיימות:

 • אגרת בקשה לרישיון או היתר זמני לעסק.
 • אגרת כפל רישיון.
 • אגרת רישיון עסק (בקשה חדשה/חידוש רישיון).

הערה:

רשות הרישוי רשאית לסרב לקבל בקשה לרישיון עסק, אם לא צורפו המסמכים הנדרשים, אבל היא מחויבת לנמק בכתב את הסיבות לדחייה 

 

שלב ג' – בחינת הבקשה:

הבקשה והמסמכים הנלווים יבחנו על ידי מחלקת רישוי עסקים ולאחר אישורה תנפיק הרשות המקומית למבקש אישור להגשת הבקשה.

 

שלב ד' – העברת הבקשה לגורמי ונותני האישור 

הבקשה מועברת ע"י מחלקת רישוי עסקים במקביל לבדיקה הנדסית של הוועדה לתכנון ובניה המקומית לשם בדיקת התאמת העסק לדיני התכנון והבנייה, ולגורמי ונותני האישור הרלוונטיים (כבאות, איכות הסביבה, משטרה, משרד הבריאות, משרד העבודה ומשרד החקלאות) וכן לגורמים נוספים בהתאם לצורך, לשם קבלת אישורם ותנאיהם או התנגדותם המנומקת לפתיחת העסק.

 

שלב ה' – בחינת הזכאות לרישיון / היתר זמני

המחלקה לרישוי עסקים מרכזת את חוות הדעת והתנאים של גורמי ונותני האישור 
תשובה חיובית – הרשות המקומית עורכת את הרישיון / היתר זמני והתנאים להפעלת העסק ומחתימה את ראש רשות הרישוי על הרישיון 
תשובה שלילית של נותן האישור – הרשות המקומית תוציא למבקש מכתב מנומק על סירוב למתן הרישיון  
מתן תנאים מוקדמים - הרשות המקומית או נותן האישור אינם מאשרים פתיחת העסק טרם ביצוע תנאים מוקדמים שיניחו את דעת הרשות המקומית או נותן האישו

 

שלב ו' – הנפקת רישיון עסק / היתר זמני
הנפקת רישיון עסק / היתר זמני לאחר החתמת בעל העסק על הצהרה לפיה לא נעשו שינוים בעסק ומתן  הרישיון

 

הערות

*רשות הרישוי אינה רשאית להנפיק רישיון עסק או היתר זמני, ללא קבלת אישורם של נותני וגורמי האישור. 

​*אין תוקף לרישיון עסק/היתר זמני, כל עוד ההצהרה אינה חתומה ולא שולמה אגרת הרישוי.

 

תרשים זרימה להליך קבלת רישיון עסק

תרשים זרימה