אחריות:

  • רישוי שילוט של בעלי עסקים
  • שילוט חוצות
  • הסרת שילוט
  • אכיפה 

 בקשה לרישיון:

קבלת רישיון להצגת שלט כרוכה בהגשת בקשה בכתב לרמ"ט / מנכ"ל המועצה. לבקשה יש לצרף תרשים ובו תכנית המראה את השלט הכולל: נוסח השלט, סוג, הצורה, המידות, החומרים, צילום מיקום הצבת השלט, מתקן בו יוצג השלט, אישור בעל הנכס, נסח טאבו, מס` החשבון וזיהוי הנכס,במידה והשלט מואר אישור חשמלאי מוסמך המעיד כי הוא אחראי לתקינות המיתקן וכי המיתקן כולל מפסק פחת ואישור מהנדס קונסטרוקטור.

תוקף הרישיון:

תוקפו של הרישיון להצגת שלט הוא עד 31 בדצמבר של השנה שבה ניתן, אפילו אם השלט הותקן והוצג לראשונה במהלך אותה שנה.

הצבת שילוט ללא קבלת היתר אסורה ועשויה לגרור קנסות

לבקשה לרישיון שילוט לחץ כאן