מירי בן לולו
מנהלת רישוי עסקים
03-5755694

 הקריטריונים לקבלת רישיון עסקים עפ"י החוק:

חוק רישוי עסקים, התשכ"ח 1968, מטיל חובת רישוי ופיקוח על שורה ארוכה של עסקים, כדי להבטיח את המטרות הבאות:

  1. איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים.

  2. מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות.

  3. בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו.

  4. מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחומרי הדברה, בדשנים או בתרופות.

  5. בריאות הציבור, לרבות תנאי תברואה נאותים.

  6. קיום הדינים הנוגעים לתכנון ולבניה ולשירותי כבאות.

 המחלקה לרישוי עסקים ופיקוח תברואי אחראית לאכיפת חוק רישוי עסקים ותקנות בתי אוכל, בשטח שיפוטה של המועצה המקומית אורנית. במסגרת זו אחראית המחלקה על הנפקת רישיונות לעסקים טעוני רישוי, תוך תיאום עם הגורמים המוסמכים, בהם משטרת ישראל, משרד הבריאות, מכבי אש, איכות הסביבה ועוד`...

המחלקה מבצעת ביקורות בבתי עסק לקראת חידוש הרישיון לבדיקת העמידה בתנאי הרישיון וכן ביקורות תברואה שיגרתיות.

פתיחת עסק ללא רישיון מהווה עבירה על החוק ותגרור תביעה משפטית.

טפסים