על מנת שנוכל לשרתכם ביעילות ובנאמנות, הנכם מתבקשים להקפיד ולקרוא בעיון את נהלי הרישום והתשלום המפורטים להלן. הרשמתכם לחוג מהווה הסכמה לתנאים אלה.
כללי
שנת הפעילות תשפ"א תחל בתאריך 1.9.2020 ותסתיים בתאריך 15.7.2021 (בהתאם ליום הפעילות בחוג). חלק מהחוגים יימשכו עד סוף חודש יולי ובאוגוסט. מחירי החוגים משוקללים וכוללים את ימי החופשה והמועדים לאורך השנה. מובהר בזאת כי לא יתבצעו החזרי תשלום בגין ימי החופשה. רשימת החופשות המתוכננות מפורטת בעמוד הבא. ייתכנו שינויים בימי החופשה.
התשלום עבור ההשתתפות בחוגים יתבצע מראש, בתחילת כל חודש. ניתן לשלם בכרטיסי אשראי. תשלום בהמחאות יתאפשר במקרים חריגים ויתבצע מראש, לכל תקופת הפעילות. ניתן להירשם באתר המרכז הקהילתי,

או בטלפון 03-6709080 (משרדי המרכז הקהילתי) או אצל רכזת החוגים אתי אשכנזי, 052-4426868. בעת התשלום הקפידו למסור כתובת מייל ולדרוש קבלה מפורטת וחתומה שתשלח במייל שנתתם.

הנחות
רישום לחוגים של אחים מאותה משפחה יזכה ב -5%  על החוג השני/הילד השני במשפחה ו -7%  על הילד השלישי/החוג השלישי ומעלה. מחירי חוגי הגמלאים הם מחירים מוזלים, המיועדים לגמלאים בלבד. משתתף שאינו גמלאי ישלם מחיר מלא.

השתתפות/ביטול חוג
1.   פתיחת חוג ו/או קיום פעילות מותנים במינימום נרשמים. המרכז הקהילתי שומר לעצמו את הזכות לסגור חוג או לאחד קבוצות בכל מקרה  של ירידה במספר המשתתפים וכן להחליף ספק/ מדריך במהלך הפעילות.
2.  ההגעה לחוג/ פעילות והחזרה ממנו הינה באחריות ההורים בלבד.
3.  במקרה של סגירת חוג/פעילות על ידי המרכז הקהילתי, מכל סיבה שהיא, יוחזרו למשתתפים דמי ההשתתפות היחסיים, עד תום התקופה.
4.  הנהלת המרכז הקהילתי רשאית לשנות את מועדי ומיקום החוגים, על פי שיקול דעתה.
5.   ביטול השתתפות בחוג והחזרים כספיים
א. ביטול ההשתתפות בחוג יתבצע באמצעות הגשת טופס בקשה לביטול השתתפות עד ל- 15 בחודש. הביטול ייכנס לתוקפו בחודש העוקב.
ב. משך הטיפול בבקשת החזר כספי בגין ביטול ההשתתפות הינו 30 ימי עסקים לכל היותר.
ג. היעדרות מחוג אינה פוטרת מתשלום מלא. 

ד. תינתן אפשרות למעבר מחוג לחוג, על בסיס מקום פנוי, באמצעות מילוי טופס בקשה ובתשלום/ קיזוז הפרשים במידה ויהיו.
ה. החל מתאריך 26.3.2021 לא ניתן יהיה לבטל השתתפות בחוג/קורס.
ו. החזר כספי בגין מחלה יאושר רק במקרה של מחלה של חודש לפחות, בהצגת אישור רפואי.
ז. חישוב עלות החוג הינו לפי מספר המפגשים לאורך השנה וכך גם יתבצע חישוב ההחזר.
 .6  הוצאות ו/או עמלות בנקים עקב החזרה, מכל סיבה, של המחאה או חיוב יחולו על המשלמים.
 .7  מפגש שבוטל בשל היעדרות מדריך יוחזר במועד חלופי, עליו תימסר הודעה למשתתפים.
 .8  הפעילות במרכז הקהילתי תתקיים בהתאם להנחיות ועל פי התקנות של ממשלת ישראל. 
 .9  תשלום עבור ציוד/חומרים/תלבושת/מופע סיום וכדומה, ייגבה בנפרד, על פי צרכי החוג. תשלום זה לא יוחזר בעת ביטול השתתפות בחוג.
10. שיעורי ניסיון יתקיימו במהלך חודש ספטמבר בלבד. ניתן להשתתף בשיעור ניסיון אחד בכל חוג, ללא תשלום. בהרשמה לחוג מועד תחילת ההשתתפות יהיה מועד ההשתתפות בשיעור הניסיון.
הצהרת בריאות/חפצים אישיים
1.   בריאותכם ובריאות ילדיכם חשובה לנו ולכן נדרשת חתימה על הצהרת בריאות של ההורה במעמד הרישום לפעילות. ברישום טלפוני, חובה להחזיר טופס הצהרת בריאות חתום למזכירות המרכז הקהילתי. חתימה על הצהרת הבריאות מאשרת כי למשתתף אין מגבלה רפואית, גופנית או אחרת המונעת  השתתפותו.ה הסדירה בחוג. במקרים בהם קיימת מגבלה בריאותית, יש לצרף אישור מרופא. הרישום לחוג ייקלט רק לאחר העברת הצהרת בריאות חתומה.

2.   הנהלת המרכז הקהילתי ו/או מדריכי החוגים אינם אחראים על אובדן חפצים ו/או דברי ערך. אנו ממליצים להימנע, ככל האפשר, מהבאת חפצים ו/או כל דברי ערך לחוג.