מסירת הודעה בדבר מכירה / השכרת / עזיבת נכס

תושב/ת נכבד/ת, על פי חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג-1992, חלה חובת תשלום הארנונה על ה"מחזיק" בנכס הרשום בספרי המועצה. בהתאם לסעיף 325 לפקודת המועצות [נוסח חדש], חייב בעל הנכס או המחזיק בנכס למסור הודעה בכתב למועצה על חדילת החזקה בנכס. עד למועד ההודעה יהיו חייבים בעל הנכס או מחזיק הנכס בארנונה, אפילו פסקו מלהחזיק בנכס. בהתאם לסעיף 326 לפקודת המועצות [נוסח חדש], בעת מכירת נכס, או השכרתו, לתקופה של שנה או יותר, חייב המשכיר או המוכר או נציגיהם למסור לעירייה הודעה בכתב על העסקה. כל עוד לא ניתנה הודעה כאמור, יהיו המוכר או המשכיר חייבים בארנונה שהקונה או השוכר היו חייבים לשלם ולא שילמו. בהשכרה לתקופה הקצרה משנה יהיה המשכיר חייב בארנונה הנחיות עיקריות: במסגרת הטיפול בבקשה ייתכן ותערך בדיקה ו/או מדידה בנכס.

פרטי הנכס

נא לבחור פעולה
נא לבחור פעולה
1. העתק מלא מהסכם השכירות על כל חלקיו לתקופה של 12 חודשים לפחות, חתום בידי שני הצדדים. 2. תצלום תעודה מזהה של הדייר הנכנס- תעודת זהות כולל ספח. מי שאינו אזרח ישראלי ייצרף תצלום דרכון בתוקף. חברה/עמותה/שותפות – תצלום תעודת התאגדות.
פרטי בעל הנכס
שם פרטישם משפחהמס. תעודת זהותרחובמס. ביתטלפון ניידדואר אלקטורני
פרטי הדייר היוצא
שם פרטישם משפחהמס. תעודת זהותטלפון ניידדואר אלקטורניזיקה לנכס
פרטי המודיע
שם פרטישם משפחהמס. תעודת זהותטלפון ניידדואר אלקטורניזיקה לנכס