כתב הצהרה והתחייבות להורים גרושים/פרודים לצרכי רישום/העברה/ביטול רישום בתי ספר

הורה עצמאי – כהגדרתו בחוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי, התשנ"ב-1992

עורך/ת כתב ההצהרה
עורך/ת כתב הצהרה והתחייבות זו בתמיכה לבקשתי לרישום /ביטול רישום/העברת קטין/קטינים
שם התלמיד/המס. תעודת זהותשם בית ספר/גן נוכחיכיתה
סטאטוס הורה 1
סטאטוס הורה 1
סטאטוס הורה 2
סטאטוס הורה 2
כתובת ההורה הנוסף הינה:
כתובת ההורה הנוסף הינה:
הנני אפוטרופוס החוקי/ת של הקטין ואחראי לחינוכו במשותף עם מר/ גב
שם מלאמס. תעודת זהותכתובתטלפון
להלן: "האחראי הנוסף "
הצהרה
הצהרה
הצהרה
הצהרה
Browser not supported
**המצהיר/ה יישא באחריות בגין נזקים שייגרמו, היה והמידע שנמסר הינו מידע כוזב.