בקשה להיתר בנייה מספר

Browser not supported
אני אחראי לתכנון שלד הבניין הנזכר לעיל והתכנון נעשה על פי כל דין החל על תכנון שלד, בהתאם להיתר הבניה לרבות בהתאם להוראות העוסקות בשלד הבניין בחלק ה' בתוספת השנייה, להלן - חלק ה וכמפורט להלן: א העומסים האופייניים בבניין חושבו על פי תקן ישראלי ת"י 412 והעומסים האופייניים השימושיים בבניין הם ; ב עמסי הרוח חושבו על פי תקן ישראלי ת"י 414 ; ג תכן עמידות המבנה ברעידות אדמה נעשה על פי תקן ישראלי ת,"י 413 ; ד הקרקע שבה הוקם הבניין נבדקה והביסוס תוכנן על פי תקן ישראלי ת, י " 940 ; ה שלד מבטון מזוין תוכנן על פי תקן ישראלי ת, י " 466 על חלקיו; ו שלד מפלדה תוכנן על פי התקן הישראלי ת, י " 1225 חלק ;1 ז גשרים לכלי רכב, להולכי רגל ולרכבות תוכננו על פי תקן ישראלי ת, י " 1227 ; ח כל החומרים והמוצרים המרכיבים את שלד הבניין מתאימים לדרישות התקנים המתאימים והם בהתאם להוראות חלק ה'; ט אני מתחייב לבדוק את תוצאות בדיקות שלד הבינין ומרכיביו כפי שיבוצעו על פי התקנים המתאימים ובהתאם להוראות התוספת השנייה וליתן הנחיות מתאימות לאחראי לביצוע השלד, ככל שיידרש; י בלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, לא תכננתי כל תקרת צלעות שלא על פי כל דרישות תקן ישראלי, ת"י 466 חלק .2 2 .תכננתי את השלד בהתאם לשיטת הבניה התואמת את הוראות כל דין, לרבות פרט 03.5 בתוספת השנייה. 3 .במקרה של תוספת לבניין קיים - תכננתי את השלד באופן שיובטח כי הבניין הקיים יוכל לשאת את העומסים שעשויים להיות מופעלים עליו בשל התוספת לבניין.