הנגשות:

ביולי 2018 אישרה הכנסת את תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות פרטנית לתלמיד ולהורה), התשע"ח-2018
עד לאישור התקנות, במהלך השנים תשע"ו-תשע"ט, סייע משרד החינוך, למתן התאמות נגישות לתלמידים עם מוגבלויות, באמצעות פרסום קול קורא לרשויות/בעלויות. בדרך זו בוצעו התאמות הנגשה פרטנית לאלפי תלמידים הלומדים במערכת החינוך.
התקנות הסדירו את ההוראות לביצוע ההתאמות והן כוללות הנחיות להגשת הבקשה ע"י ההורים, לאישור הבקשה, לפנייה לממונה במשרד החינוך ולהגשת ערר.
 

אוכלוסיית היעד:

תלמידים עם מוגבלויות (מוגבלות קבועה או זמנית) הלומדים במוסדות החינוך בגילאי גן ילדים ועד כיתה י"ב בחינוך הרגיל או עד גיל 21 בחינוך המיוחד, עפ"י הפירוט הבא, בלבד:

  • גן ילדים כהגדרתו בסעיף 19לד.(א) לחוק, דהיינו: גן ילדים שהוא מוסד חינוך רשמי, גן ילדים מוכר שאינו רשמי בבעלות רשות חינוך מקומית או גן ילדים שחל עליו חוק החינוך המיוחד.
  • מוסד חינוך – בית ספר רשמי או בית ספר מוכר שאינו רשמי הפועל ברישיון לפי חוק פיקוח על בתי ספר, תשכ"ט- 1969 ומתוקצב ע"י משרד החינוך; מוסד חינוך תרבותי ייחודי כהגדרתו בחוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים, התשס"ח- 2008 הפועל ברישיון לפי חוק פיקוח וכן מוסדות שלומדים בהם תלמידים שקיבלו פטור בהתאם לאמור בסעיף 5(א), לחוק חינוך חובה, התש"ט- 1949

אופן הגשת הבקשה

האחריות להגשת הבקשה להתאמות הנגשה היא של ההורה על גבי טופס בקשה (נספח 1,2).
ההורה/אפוטרופוס יגיש את הבקשה, בצירוף המסמכים הנדרשים המעידים על המוגבלות ועל הצרכים הנובעים ממנה, ככל שאלו נוגעים לתפקוד הילד/ה במוסד החינוכי, לרשות המקומית/בעלות בה לומד התלמיד.

זכות לביצוע רישום מוקדם

במקרה של כניסת תלמיד או הורה הנדרש להנגשה למוסד לימודים חדש, ניתן לבצע רישום במנהל החינוך כ-15 חודשים טרם הכניסה למוסד על מנת לאפשר לרשות להיערך להנגשה.

לפרטים נוספים בנושאי הנגשה ניתן לפנות לאחראית ההנגשות מטעם המתי"א-

גלית ברנשטיין

נייד: 052-4881687

מייל: [email protected]

 

חוברת הנגשות

נספח 1,2