בהתאם לחובת פרסום המפרטים האחידים על ידי נותני האישור, חלה חובה על הרשות המקומית לפרסם את דרישותיה לגבי כל סוג עסק, אשר פורסם לו מפרט אחיד.

  • על מנת להקל על בעלי העסקים ולהגביר את הוודאות, מפרסמת המועצה המקומית את דרישותיה מהעסקים טעוני הרישוי. 
  • יש לעיין הן בהוראות הכלליות החלות על כל סוגי העסקים הטעונים רישיון והן בהוראות הפרטניות לסוגי עסקים ספציפיים.
  • דרישות המחלקות הרשותיות, ובכללן דרישות וטרינר ומחלקת שפ”ע, אינן באות להחליף או לגרוע מדרישות ותנאי נותני האישור, אלא באות להוסיף עליהן.
  • דרישות והנחיות המועצה הינן מחייבות, ועל בעל העסק לעמוד בהן ככל שהן רלוונטיות לעסקו.
  • באחריות בעל העסק לקרוא את הדרישות הכלליות, לבחון אילו דרישות רלוונטיות לעסקו ולקיימן.

 

מפרט אחיד מועצה מקומית אורנית.pdf