באורנית כ- 100 דונם של שטחים ירוקים המטופלים ומתוחזקים באופן שוטף ע"י גיזומים שוטפים , ניקוש עשביה קילטור שתילת פרחי עונה (פעמים בשנה).
נוהל גיזום וכריתת עצים:

נוהל זה בה לפרט את דרכי הפעולה בהן יש לנקוט כאשר אזרח מבקש לגזום או לכרות עץ / עצים בתחום חצרו.


גיזום עצים (הכוונה לקיצוץ וקיצור חלק מהענפים או דילולם), כאשר הוא נעשה באופן מקצועי ומבוקר וע"י בעל מקצוע, אינו מחייב היתר כל שהוא פרט לגיזום עצי שקמה שהינו אסור ומחייב תיאום וקבלת היתר

עצים מסוימים הינם עצים מוגנים על פי חוק ואסור לכרות אותם אלא מסיבות מוגדרות ומוצדקות כגון עץ הגדל בקטע מגרש המיועד לבנייה והוא מפריע לעבודות הבנייה.

הוצאת היתר לכריתת עץ מעוגנת בחוק, במקרה של עצים מוגנים היא ניתנת על המינהל האזרחי. פנייה לרמ"ט / מנכ"ל המועצה.
ב. מילוי בקשה סטנדרטית המופנית למפקח על העצים בקרן הקיימת לישראל.
ג. קבלת חוות דעת של נציג המחלקה לגנים ונוף ואישורו.
ד. פנייה עם הבקשה המאושרת למינהל האזרחי לקבלת ההיתר.
ה. היתר זה מחייב תשלום אגרה (סמלית) .
ו. כריתת עץ מוגן ללא קבלת היתר כחוק הינה עבירה על החוק והעובר עליה צפוי לתביעה משפטית.
ז. לאחר קבלת ההיתר ותשלום האגרה ידאג בעל העניין לביצוע העבודה ע"י גנן מקצועי או כורת עצים מוסמך. ובתאום עם המועצה .

טופס בקשה לכריתת עץ מוגן אזורים וימי פינוי אשפה אזורים וימי פינוי גזם