מח' גבייה
03-9360465 שלוחה 228
(שלוחה: שלוחה 228)

ימי קבלת הקהל במחלקת הגבייה במועצה:
יום א` 08:30-12:00 
יום ב` 08:30-12:00
יום ג` 08:30-12:00 16:00-18:00
יום ד` אין קבלת קהל
יום ה` 08:30-12:00 

שעות למענה טלפוני במחלקת הגבייה במועצה :
ימים א' , ב' , ד' , ה' בשעות 14:00-16:00

טלפון מח` הגבייה במועצה לשימושכם - 03-9360465 שלוחה 228

ניתן לפנות למחלקת הגבייה גם באמצעות המייל לכתובת [email protected]

מענה טלפוני במוקד הבירורים והתשלומים בטל` 076-5300906: שלוחה 1 תשלום ממוחשב,שלוחה 2 תשלום בלבד, שלוחה 3 בירור לתשלום.
בימים א – ה : 08:30-17:00 בירורים ותשלומים.
בימים א – ה : 17:00-22:00 תשלומים בלבד.
בימים שישי או ערבי חג : 08:30-12:30 בירורים ותשלומים.

ניתן לשלם תשלומי ארנונה, מים ושמירה במוקד התשלומים באמצעות כרטיס אשראי 24 שעות ביממה:

 
 
המחלקה עומדת לרשות התושבים בכל הנושאים הקשורים לתשלומים בתחומים הבאים:
 • מיסי ארנונה, מים ואגרת שמירה
 • היטלי סלילה, תיעול, אגרות בניה ואגרות מבני ציבור.
 • שכר לימוד גני ילדים, מעון והסעות.
 • תשלומים לחוגים.
 • דוחות חניה, פחי אשפה וקנסות. 

 

הארנונה הכללית הינה מס המוטל על ידי המועצה על פי חוק. הארנונה הכללית מוטלת על ה"מחזיק" בנכס. ה"מחזיק" הוא בעל הזיקה הקרובה ביותר לנכס ויכול שיהא, בעל הנכס, שוכר הנכס ואפילו פולש חסר זכויות משפטיות כלשהן. בנכס ריק - בעל הזיקה הקרובה הוא בעל הנכס.

 

מועצת המועצה מטילה את הארנונה הכללית לשנת הכספים, מתוקף הסמכות המוקנית לה בחוק הסדרים במשק המדינה, ובכפוף לתקנות הסדרים במשק המדינה, המותקנות מידי שנה.

 

מסי המועצה וההיטלים משמשים למטרות תשתיות ופיתוח סביבתי, להתקנת תאורת רחוב, לניקוז מים ביוב וגשם, לסלילת רחובות ומדרכות, לטיפוח גנים ציבוריים, לשירותי ניקיון, לפינוי אשפה, לחינוך, לרווחה ועוד.

 

חובה זו מוטלת על כל אזרח במדינה באופן שווה, הפרתה פרושה נזק לתושב. לכן, חובתנו היא לדאוג לאכיפתה.

 

תחומי פעילות הגבייה:

 •  עדכון הנתונים במקרי חילופי מחזיקים בנכס.
 • הנפקת אישורים לטאבו המעידים שהכנס הנו נקי מחובות.
 • טיפול בבקשות לחיבור מים בבתים חדשים.
 • עדכון נתונים המשפיעים על גובה חיובי המים והארנונה - גודל נכס, הקצבה לגינה, מספר נפשות לצרכי חיוב מים, סיווג נכסים לפי שימוש, מועדי תחילת שימוש בנכס, הפסקת שימוש בנכס ועוד
 • עדכון הנחות בארנונה על פי קריטריונים שנקבעו ולזכאים בתחומים אחרים.
 • התראה לפני אכיפה וגביית חובות.    

ניתן לשלם חשבונות ארנונה באמצעות מערכת תשלומים הממוחשבת.